Click here to listen to KMZU’s Nathan Stuedle speak with Coach Mark Thomas.

Coach Thomas Odessa